• Youtube
  • Instagram


Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ

Бид хөдөлмөрийн харилцаа, хүний нөөцийн менежмент, баримт бичгийн боловсруулалт болон хууль эрх зүйн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.
⦁ Хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журам, гарын авлагыг МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хууль, журмын дагуу шинэчлэх
⦁ Ажлын байрны тодорхойлолт болон бусад баримт бичгийг орчуулгын хамтаар боловсруулах
⦁ Хөдөлмөрийн эрх зүйн орчин дах өөрчлөлтийн талаар зөвлөх
⦁ Хүний нөөцийн хэлтсийн бүтэц, үйл ажиллагаанд зөвлөх
⦁ Хүний нөөцтэй холбоотой болзошгүй эрсдлийг тодорхойлж, зөвлөх