• Youtube
  • Instagram


Хүний нөөцийн менежментийн систем

Бид хүний нөөцийн менежментийн туршлага дээрээ үндэслэн үүлэн системд суурилсан хүний нөөцийн цогц системийг хөгжүүлж байна.
⦁ Автомат    цалин    бодолтын систем
⦁ Өдрийн ажиллах цаг бүртгэл 
⦁ Ажилтан шинээр бүртгэх
⦁ Сургалт, үнэлгээ
⦁ Чөлөө, акт бүртгэл
⦁ Ажилтантай   харилцах   олон төрлийн үйлдлүүд