• Youtube
  • Instagram


Өгөгдлийн менежментийн ахлах зөвлөх ажилд авна.

Өгөгдлийн менежментийн ахлах зөвлөх ажилд авна.

Үндсэн ажил үүрэг:


• Өгөгдлийн менежментийн чанарын гүйцэтгэлийг хангалттай түвшинд удирдахад чиглэсэн эрсдлийг бууруулж, урт хугацаанд тогтвортой оршин тогтнох менежментийн хэрэглэгдэхүүн, үндэс суурь, тогтсон зарчим, хандлагыг цогцлооход мэргэжлийн түвшинд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах 
• Сонгосон өгөгдлийн менежментийн арга хэрэгсэл, өгөгдлийн менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, өгөгдлийн удирдлагын тогтолцооны бүхий л үе шатуудад оролцогч талуудад өгөгдлийн менежментийн ач холбогдолын талаар тогтсон ойлголт, зан төлөвийг суулгахад зориулан өөрчлөлтийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хөгжүүлэх хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг удирдаж хэрэгжүүлэх 
• Өгөгдлийн менежментийг хэрэгжүүлэх арга хэрэгслийг баталгаажуулах, шалгах зорилгоор хийгдэх ажлыг тодорхойлох, эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
• Хэрэгжүүлсэн эхний төслийн үр дүнг шалгах, өгөгдлийн менежментийн сонгосон арга хэрэгслийн нөлөө, үнэ цэнийг үнэлэх 
• Төслийн үр дүнд үндэслэн өгөгдлийн менежментийн арга хэрэгсэл, өөрчлөлтийн менежментийн төлөвлөгөө, өгөгдлийн онцлог шинж чанар, соёл, тулгамдаад байгаа асуудал зэрэгт нийцсэн уян хатан өгөгдлийн менежментийн арга хэрэгсэл, тогтолцоо, ажиллах зарчмыг тодорхойлох, шинэчлэх ажлыг удирдаж хэрэгжүүлэх 
• Өгөгдлийн менежментийн тогтолцоонд оролцогч үндсэн багуудын хоорондын уялдаа холбоо, оролцоо, хамтын ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх 

Шаардлага: 

  • Бакалавр ба түүнтэй адилтгах эсвэл түүнээс дээш боловсролыг коллеж, их дээд сургуулийн хөтөлбөрт хамрагдан зэрэг, дипломыг авч эзэмшсэн байх.
  • Аман болон бичгээр харилцах чадвар өндөртэй /Англи, Монгол хэлээр/
  • Харилцаа, олон нийттэй харилцах, оролцогч талуудын харилцааг дэмжих, уул уурхай болон холбогдох чиглэлээр 2-аас доошгүй жил ажилласан бол давуу тал болно.